Poučení spotřebitele

Společnost realitního zprostředkovatele:
FPI Group s.r.o., IČ: 19790376, sídlem: Korunní 2569/108g, 10100 Praha 1 - Vinohrady, sp.zn.: C 391668 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)


Kontaktní údaje Společnosti:
e-mail: info@fpigroup.cz
telefon: +420 777 753 035
internetové stránky: www.fpigroup.eu


Toto poučení je adresované klientům Společnosti (zájemcům), kteří jsou zároveň spotřebiteli
Společnost tímto poučuje své klienty – spotřebitele:

  • předmětem služby nabízené Společností je zprostředkování prodeje, případně nájmu nemovitých věcí, převodu družstevního podílu, třetí osobě apod. za cenu, která bude uvedena ve smlouvě se třetí osobou, stejně jako platební podmínky (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“); smlouva mezi klientem – spotřebitelem a Společností (dále jen „Realitní smlouva“) bude uzavřena na dobu určitou  s možností automatického prodloužení, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 14 dnů před koncem sjednané doby trvání Realitní smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Realitní smlouvy;
  • cena služby (tj. provize) bude činit sjednané procento ze skutečné ceny nebo konkrétní hodnotu plus DPH. Provize bude splatná dnem uzavření Zprostředkované smlouvy. Veškeré náklady Společnosti spojené jsou zahrnuty ve sjednané provizi;
  • Realitní smlouva je uzavírána v souladu se zákonem o realitním zprostředkování, práva klienta - spotřebitele z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ);   
  • bude-li Realitní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Společnosti, je klient - spotřebitel oprávněn od Realitní smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Toto právo na odstoupení je třeba uplatnit u Společnosti, a to formou jednoznačného prohlášení. Pro dodržení lhůty pro odstoupení je nutné odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Realitní smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty. Klient – spotřebitel může použít dále níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. V případě, kdy klient - spotřebitel platně odstoupí od Realitní smlouvy dle tohoto odstavce, je povinen dle ust. § 1834 NOZ zaplatit Společnosti částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy bylo Společnosti doručeno odstoupení od Realitní smlouvy.   
  • klient - spotřebitel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Společnost je oprávněna k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze spotřebitelské smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností a klientem spotřebitelem ze spotřebitelské smlouvy.


Zásady ochrany osobních údajů - Společnosti jsou umístěny zde: www.fpigroup.eu/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju


V Praze, dne 6.12.2023